LGD Dolina Sanu

dolinasanuStowarzyszenie Lokalna grupa działania Golina Sanu powstała 8 sierpnia 2008r. jako  porozumienie osób fizycznych i prawnych stawiających sobie za cel rozwój obszarów, na terenie których działają, a tym samym poprawę jakości życia ich mieszkańców.

Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność polegająca na wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju przy pomocy środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z celów LGD działającej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego jest wszechstronny rozwój własnego regionu, promowanie go oraz pełne wykorzystanie zasobów lokalnych. Dlatego, też podejmujemy wspólne działania, dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Grupa Inicjatywna powstała na bazie porozumienia samorządów lokalnych Gminy Sanok oraz Gminy Tyrawa Wołoska i stworzyła Lokalną Grupę Działania która zgodnie z obowiązującymi przepisami przybrała formę stowarzyszenia, w skład którego weszli reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, oraz osoby fizyczne. LGD Dolina Sanu zajmuje obszar Gminy  Sanok oraz Tyrawa Wołoska.

 

Mapa obszaru LGD Dolina Sanu