LGD Trygon Rozwój i Innowacja

Inicjatywa powołania stowarzyszenia, które działałoby na rzecz szeroko rozumianego rozwoju regionalnego pojawiała się wśród działaczy społecznych i pracowników administracji samorządowej wielokrotnie. Główną przeszkodą w powołaniu takiego podmiotu był brak środków na funkcjonowanie i finansowanie projektów. Obserwowana była działalność Lokalnych Grup Działania uczestniczących w Programie Leader +. Na bazie ich doświadczeń, w chwili, gdy pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 inicjatywa została podjęta powtórnie. Po szkoleniach przeprowadzanych przez pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego samorządowcy trzech sąsiadujących i mających podobne problemy gmin Boguchwały, Świlczy i Lubeni postanowili wspólnie utworzyć lokalną grupę działania. Informacja o tej inicjatywie wraz z informacją o zasadach funkcjonowania Programu Leader została upowszechniona wśród aktywnych mieszkańców gmin. Propozycja powołania stowarzyszenia była przedstawiana na zebraniach wiejskich tradycyjnie odbywających się na początku roku, przekazana sołtysom, oraz działającym na terenie gmin organizacjom pozarządowym (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły ludowe itp.) Do współpracy zaproszeni zostali również przedsiębiorcy. Powołana została grupa inicjatywna w skład, której weszli przedstawiciele trzech współpracujących gmin, radni, działacze społeczni i gospodarczy. Celem grupy było opracowanie projektu statutu oraz doprowadzenie do zebrania założycielskiego. Odbyło się trzy otwarte spotkania grupy inicjatywnej oraz spotkanie burmistrza i wójtów współpracujących gmin. Na spotkaniach dyskutowane były zasady programu Leader, sposób tworzenia partnerstwa trójsektorowego, cele i zadania, które można by zrealizować w ramach takiego partnerstwa. Dużą pomocą w wyjaśnianiu powstających wątpliwości służyli na tym etapie Pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Członkowie grupy inicjatywnej zobowiązali się do rozpropagowania idei LGD w swoich środowiskach i zaproszenia do współpracy kolejnych osób reprezentujących lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze. Duży nacisk został położony na aktywne włączenie młodzieży do udziału w Partnerstwie.

W efekcie tych działań w dniu 29 lutego 2008 r. w Boguchwale odbyło się zebranie założycielskie. Uczestniczyło w nim 66 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy z gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Zebrani przyjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja.” Przyjęli opracowany przez grupę inicjatywną projekt Statutu. Dokonali wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Upoważnili członków Zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z rejestracją stowarzyszenia. W trakcie procesu rejestracji została wytknięta nieścisłość w projekcie Statutu, która została usunięta na Walnym Zebraniu Członków założycieli w dniu 22 kwietnia 2008r. 28 kwietnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zostało zarejestrowane.