Turystyka – gmina Lubenia

Gmina Lubenia położona jest w centralnej części woj. podkarpackiego. Obejmuje swym zasięgiem ponad 5477 ha, administracyjnie podzielona jest na cztery sołectwa: 

  • Lubenia,
  • Straszydle
  • Siedliska
  • Sołonka

i liczy 6534 mieszkańców.

W centrum gminy leży miejscowość Lubenia. Tutaj mają swoją siedzibę władze administracyjne oraz instytucje użyteczności publicznej.

Znajdują się tu takie jednostki jak: Urząd Gminy, GS „SCh”, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Rewir Dzielnicowych.

Gmina położona jest na terenie Pogórza Dynowskiego. Część miejscowości Straszydle i Sołonka leży w obrębie Krajobrazu Chronionego Obszaru Hyżnieńsko- Gwoźnickiego. Teren gminy jest terenem podgórskim i górskim o największym wzniesieniu 420 m n.p.m.  Klimat gminy zbliżony do klimatu górskiego, a blisko 25% jej powierzchni zajmują lasy.

Malowniczy krajobraz, zalesione wzgórza, duże kompleksy leśne, strumyki i potoki oraz specyficzny mikroklimat czynią z tego terenu doskonałe miejsce wypoczynku. Atutem gminy jest jej 600- letnia tradycja, której wpływ jeszcze dziś zauważyć można w gwarze, obyczajach i obrzędach. O bogatej historii mówią zachowane liczne zabytki np.:

1. Kościół dębowo- modrzewiowy w Straszydlu

2. Średniowieczne grodzisko Lubeńskie tzw. Okop- pochodzące z ok. 966 roku,

3. Kopalnia gipsu w Siedliskach - złoże gipsu posiada miąższość do 30 m. W złożu występuje gips przekrystalizowany w formie alabastrów o bardzo wysokiej jakości,

4. Źródła wód mineralnych, żelazistych i siarczanych w przysiółku Horodna,

5. We wsi Sołonka – solanki

Ważnym atutem rozwoju gminy jest wykorzystanie naturalnych jej bogactw i walorów krajobrazowych, jak również podjęcie radykalnych kroków w dziedzinie ochrony środowiska. Służyć ma temu wybudowana nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Siedliskach o przepustowości 300 m3/d.  Obecnie trwa rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska  do przepustowości700 m3/d.  We wszystkich sołectwach istnieje sieć gazu ziemnego, do którego do końca 1998 r. zostało podłączone 600 budynków i gospodarstw.

Od 1995 roku gmina posiada nowoczesną centralę automatyczną z możliwością jej rozbudowy. Duże starania czynione są w kierunku utrzymania czystości w gminie – rozmieszczone są kontenery na  szkło, kosze wzdłuż dróg, prowadzona jest aktywna walka z dzikimi wysypiskami. Nie segregowane odpady komunalne są magazynowane przez mieszkańców w workach do tego celu przeznaczonych. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje Gospodarka Komunalna z Błażowej, oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Zagroda” ze Strzyżowa.


 Lubenia

 Siedliska

 Sołonka

 Straszydle

 Trasa turystyczna